เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม อบต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
พนักงานส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางกระสอบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
สภา อบต.

(นายสายหยุด หว่างปัญญา)
ประธานสภา อบต.
โทร : 02-4610231
(นางสมจิตต์ กุลไพศาลธรรม)
รองประธานสภา อบต.
โทร : 02-4610231
(นายสุรชาติ ชาติพราหมณ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทร : 02-4610231
(นายพัฒน์สิน พิศาลชัยชนะกุล)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทร : 02-4610231
(นางประภา เทียนสว่าง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทร : 02-4610231
(นางสาวอาสิณี สังข์วิเศษ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทร : 02-4610231
(นางละมัย รอดมา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทร : 02-4610231
(นายสำราญ เพ็ชรสว่าง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทร : 02-4610231
(นางจาริณี ส่านประภา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทร : 02-4610231
(นายภาณุวัฒน์ อัตตวัณโณ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทร : 02-4610231
(นายเสริมศักดิ์ พจน์พรหมมณ๊)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทร : 02-4610231
(นายสำอางค์ เพ็ชรสว่าง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทร : 02-4610231
(นางสุบรรณ์ แก้วชื่น)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทร : 02-4610231
(นางพิสมัย เสมาภิบาล)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทร : 02-4610231
(นางมาลี สุขเจริญ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
โทร : 02-4610231
(นางลัดดา ประสงค์ช่วย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
โทร : 02-4610231
(นายวินัย ขำดวง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
โทร : 02-4610231
(นายเสรี ดวงพลอย)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
โทร : 02-4610231
(นายกำแหง รัตนประเสริฐ)
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 024610231
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นายกำแหง รัตนประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ