เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม อบต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
พนักงานส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางกระสอบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
สำนักปลัด

(นางสาวสุวิภา ศรีษะธาตุ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 02-461-0231
(นายชาลี ดิษเทศ)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 02-4610231
(นางสาวศิริพร ทองใคร้)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 02-4610231
(นางสุภาวดี เนียมแจ้ง)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-4610231
(นางสาวพัณณ์ชิตา ชีชะนะ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 02-4610231
(นางสาวปัทมา สาวงษ์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 02-4610231
(นางสาวภัทร์ศยา แก้วศรีนวล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 02-4610231
(นายสาโรจน์ สุขเจริญ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 02-4610231
(นายพงศ์ธร พุกบุญมี)
พนักงานขับรถ
โทร : 02-461-0231
(นายพงษ์นรา ช้างแก้ว)
คนงานทั่วไป
โทร : 02-4610231
(นายชนาธิป ทรายเพชร)
คนงานทั่วไป
โทร : 024610231
(นายสมคิด พลสุวรรณ)
นักการภารโรง
โทร : 02-4610231
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นายกำแหง รัตนประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ