เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม อบต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
พนักงานส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางกระสอบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน
ตำบลบางกระสอบ เป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มบนแผ่นดินสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกของริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง ๑๒ กิโลเมตร และมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกระบุงก้นสอบ เป็นพื้นที่รองรับน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจากดินตะกอนปากแม่น้ำที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร และได้รับการยกฐานะจาก สภาตำบลบางกระสอบ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

(เมื่อ: )
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นายกำแหง รัตนประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ