เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม อบต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
พนักงานส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางกระสอบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ประวัติและความเป็นมาของตำบลบางกระสอบ

ตำบลบางกระสอบ เป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มบนแผ่นดินสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกของริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง ๑๒ กิโลเมตร และมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกระบุงก้นสอบ เป็นพื้นที่รองรับน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุจากดินตะกอนปากแม่น้ำที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร และได้รับการยกฐานะจาก สภาตำบลบางกระสอบ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. ข้อมูลสภาพทั่วไป

๒.๑ ที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระประแดงไปทางทิศตะวันออก

เฉียงเหนือ ประมาณ ๖ กิโลเมตร

๒.๒ พื้นที่ ประมาณ ๒.๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๒๔๗ ไร่

๒.๓ อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางน้ำผึ้ง

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลทรงคนองและแม่น้ำเจ้าพระยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางยอ

๒.๔ สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ตำบลบางกระสอบเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เกิดจาก

การทับถมของตะกอนหนามีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร ระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ ๐.๕-๑.๕ เมตร และมีความลาดเอียงโดยเฉลี่ยต่ำกว่า ๑% ลักษณะของชั้นดินในช่วงบนความลึกประมาณ ๐-๑.๕ เมตร จะเป็นดินเหนียวอ่อนตัว มีความสามารถในการอุ้มน้ำและรับน้ำหนักแรงต่ำมาก ประมาณ ๐.๕ - ๓ ตันต่อตารางเมตร เมื่อรับน้ำหนักจะมีการยุบตัวได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีลำคลองอยู่ทั่วไป เดิมประชากรใช้พื้นที่ทำการเกษตรได้ดี แต่ปัจจุบันเกิดภาวะน้ำท่วมขังทุกปี ทำให้สภาพพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก

๒.๕ สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากลักษณะที่ตั้งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และอ่าวไทย จึงได้รับ

อิทธิพลจากลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ส่งผลให้มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนจัด และไม่หนาวจัด อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๒๔.๙-๓๓.๓ องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง โดยฤดูร้อน เริ่มต้นจากเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มต้นจากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มต้นจากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

๒.๖ เขตการปกครอง ชุมชนดั้งเดิมของตำบลบางกระสอบเป็นสังคมเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันจากสภาพการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้น ประกอบกับมีการอพยพแรงงานจาก ส่วนต่างๆ ของประเทศหลั่งไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้มีชุมชน/สังคมมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมในหลายด้าน เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ปัจจุบันตำบลกระสอบ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน ครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

(เมื่อ: )
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นายกำแหง รัตนประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ