เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วัสัยทัศน์ & พันธกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการกรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม อบต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร
สภา อบต.
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
พนักงานส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาตของส่วนโยธา
ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน/บำรุงท้องที่/ป้าย
ภาษีโรงเรือนฯ/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันและปราบปรามกันทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ
ควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บางกระสอบ
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
คู่มือประชาชน อบต.บางกระสอบ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( 25 สิงหาคม 2558 )12
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ( 25 สิงหาคม 2558 )5
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( 25 สิงหาคม 2558 )8
การรับชำระภาษีป้าย ( 25 สิงหาคม 2558 )6
การจดทะเบียนพาณิชย์ _28เลิกประกอบพาณิชยกิจ_29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ( 25 สิงหาคม 2558 )5
การจดทะเบียนพาณิชย์ _28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน_29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ( 25 สิงหาคม 2558 )7
การจดทะเบียนพาณิชย์ _28ตั้งใหม่_29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1) ( 25 สิงหาคม 2558 )6
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ( 25 สิงหาคม 2558 )4
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ( 25 สิงหาคม 2558 )7
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( 25 สิงหาคม 2558 )5
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ( 25 สิงหาคม 2558 )8
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( 25 สิงหาคม 2558 )4
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( 25 สิงหาคม 2558 )3
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ( 25 สิงหาคม 2558 )7
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ( 25 สิงหาคม 2558 )3
การแจ้งถมดิน ( 25 สิงหาคม 2558 )3
การแจ้งขุดดิน ( 25 สิงหาคม 2558 )4
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ( 25 สิงหาคม 2558 )6
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ( 25 สิงหาคม 2558 )5
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ( 25 สิงหาคม 2558 )2
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ( 25 สิงหาคม 2558 )9
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ( 25 สิงหาคม 2558 )1
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ( 25 สิงหาคม 2558 )9
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ( 25 สิงหาคม 2558 )7
24 เรื่อง : 1 หน้า :
แนะนำผู้บริหาร

(นายวิรัตน์ ศิโรดม)
นายก อบต.บางกระสอบ
ปลัด อบต.บางกระสอบ

(นายกำแหง รัตนประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พยากรณ์อากาศ
กรมส่งเสริมฯ
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ